DJ-Education

Ви сте овде

Јавна набавка радова - Набавка и уградња ПВЦ столарије на објекту матичне школе

Предмет јавне набавке: Набавка и уградња ПВЦ столарије на објекту матичне школе

Врста предмета набавке: Радови

Процењена вредност јавне набавке: 1.650.000,00 динара без ПДВ-а

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

Кратак опис набавке: Набавка и уградња ПВЦ столарије на објекту матичне школе. Радови се изводе на делу школе (на страни на којој се налазе учионице и кабинети), а састоје се од демонтаже старих дотрајалих дрвених прозора и уградње нових ПВЦ.

Главна ЦПВ ознака: 45420000 -  Радови на уградњи столарије.

Јавна набавка обликована по партијама: Не

Поступак јавне набавке спроводи: Дијана Кркић, дипл. правник – секретар ОШ

Рок за подношење понуда: 19.07.2021. године, до 11.00

Отварање понуда: 19.07.2021. године, у 11.30

Конкурсна документација се преузима и понуде  подносе електроснски, на порталу https://jnportal.ujn.gov.rs/