DJ-Education

Распоред часова од 06.09.2021.

Ви сте овде

Добро дошли ОШ "Војвода Пријезда" Сталаћ

Упис у први разред 19/20

 

ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ БУДУЋИХ ПРВАКА!

 

Обавештавамо Вас да ће се

упис деце у први разред основне школе „Војвода Пријезда“ у Сталаћу

за школску 2019/20. годину

обавити у времену

од 01. априла до 31.маја 2019. године.

 

 

Према чл. 18. Закона о основама система образовања и Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони и 10/2019) у први разред се уписују:

деца рођена 2012.године и деца рођена до 28.02.2013. године.

 

За превремени упис у школу могу се пријавити и деца рођена: 

од 01.03. до 01.09.2013.године.

 

Школа ће уписати свко дете које има пребивалиште на подручју школе.

Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, а у складу са просторним могућностима школе. Родитељ може да изабере основну школу у коју ће да упише дете, о чему подноси захтев изабраној школи.

 

Упис ће се обављати у канцеларији секретара школе,

уторком и четвртком од 08 до 14 часова.

 

Проверу спремности детета за полазак у школу вршиће педагог школе. О времену у месту родитељи, односно други законски заступници детета, биће благовремено обавештени.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

  1. Извод из матичне књиге рођених

(оверен препис или фотокопија која може бити старија од 6 месеци);

  1. Потврда о здравственом стању детета;
  2. Доказ о територијалној припадности школи

(фотокопија пријаве стана или фотокопија личне карте);

  1. Уверење Предшколске установе о похађању предшколског програма

(доставља се накнадно, по завршавању прип. предшколског програма).

 

Такође, обавештавамо Вас да је процедура уписа поједностављена у административном смислу. Наиме. Министарство просвете, науке и технолошког развоја је школи омогућило софтвер који ће се користити за упис у први разред основних школа почев од школске 2019/2020. године. Путем наведеног софтвера Министарство је у сарадњи са Министарством за државну управу и локалну самоуправу и Министарством унутрашњих послова обезбедило да се документа попут извода из матичне књиге рођених и доказа о пријави пребивалишта за ученика прибављају електронским путем у складу са Законом о електронској управи. Сагласно наведеном, нисте више у обавези да школи, приликом уписа ученика достављате поменута документа у папирној форми већ ће имати могућност да поднесете захтев да школа у Ваше име наведена документа прибави електронским путем. И поред наведеног документа можете и даље по свом избору да достављате школи у папирној форми.

Упутство за ученике и родитеље и правилник о упусу у С.Ш.

Међупредметна компетенција