DJ-Education

  Распоред часова од 06.09.2021.

  Ви сте овде

  Обавештење о упису у I разред - ШК. 2021/22. год.

   

  О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

  О УПИСУ У I РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

  ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ

   

  Поштовани родитељи будућих првака,

  упис у I разред Основне школе „Војвода Пријезда“ у Сталаћу, за школску 2021/22. годину, почеће

  1. априла 2021. године

   

   

  У I разред уписују се деца која до почетка школске године имају најмање шест и по, а највише седам и по година, тј. деца рођена од  01.03.2014 до 28.02.2015. године.

   

  Изузетно, детету може да се одложи упис у први разред за годину дана, у складу са законом. Дете које има од шест до шест и по година уписује се у први разред након провере спремности за полазак у школу. Ако дете старије од седам и по година због болести или других оправданих разлога није још уписано у школу, може да се упише у први или одговарајући разред на основу претходне провере знања.

  Упис деце упрви разред врши се код секретара школе, сваког уторка и четвртка.

  Тестирање - испитивање детета врши педагог школе на матерњем језику детета, применом стандарних поступака и инструмената, препоручених од надлежног завода, односно овлашћене стручне организације. Садржај документације о здравственог прегледа деце уређено је прописима који су у надлежности Министарства здравља – наводе у Министарству просвете.

  О термину тестирања школа благовремено обавештава родитеље.

   

   

  П О Т Р Е Б Н А    Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А

  У складу са Законом о електронској управи, а уз сагласност родитеља, Школи је омогућено да за ученика путем сервиса Министарства за државну управу и локалну самоуправу и Министарства унутрашњих послова прибави електронским путем Доказ о територијалној припадности школи и Извод из матичне књиге рођених, тако да родитељи више нису у обавези да школи, приликом уписа, достављају поменута документа у папирној форми (што и поред наведеног можете и даље по свом избору да достављате), већ да само припреме свој и ЈМБГ детета.

  Неопходна документација за упис:

  1)   Потврда о здравственом стању детета;

  2)   Уверење Предшколске установе о похађању припремно предшколског програма (доставља се накнадно, по завршавању прип. предшколског програма).

   

  Школа је дужна да упише свако дете са подручја школе. Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на основу писменог захтева родитеља, односно другог закоснког заступника детета ,у складу са просторним и кадровским могућностима школе.

   

  Више информације можете добити од секретара школе телефоном на број 037/806-105 или мејлом: osmtomicst@gmail.com

   

  С поштовањем,                                                               ОШ „Војвода Пријезда“ Сталаћ

  Упис у I разред ШК. 2020/21.

       Поштовани родитељи будућих првака,

       упис у I разред Основне школе „Војвода Пријезда“ у Сталаћу, за школску 2020/21. годину, почеће 1. априла 2020. године.

       У I разред уписују се деца која до почетка школске године имају најмање шест и по, а највише седам и по година, тј. деца рођена од  01.03.2013 до 28.02.2014. године.

       Деца од шест до шест и по година могу се уписати на захтев родитеља, након провере спремности за полазак у школу. Ако дете старије од седам и по година због болести или других оправданих разлога није још уписано у школу, може да се упише у први или одговарајући разред на основу претходне провере знања коју обавља тим састављен од наставника разредне наставе, педагога и психолога школе.

       Упис деце упрви разред врши се код секретара школе, сваког уторка и четвртка. Тестирање деце врши педагог школе, а о термину тестирања благовремено обавештава родитеље.

       Неопходна документација за упис:

        1)      Извод из матичне књиге рођених (оверен препис или фотокопија која може бити старија од 6 месеци);

        2)      Потврда о здравственом стању детета;

        3)      Доказ о територијалној припадности школи (фотокопија пријаве стана или фотокопија личне карте);

        4)      Уверење Предшколске установе о похађању припремно предшколског програма (доставља се накнадно, по завршавању прип. предшколског програма).

       Школи је омогућено да путем сервиса Министарства за државну управу и локалну самоуправу, Министарства унутрашњих послова и интегрисаном здравственом информационом систему, документа наведена од 1. до 3. прибави електронским путем у складу са Законом о електронској управи. Сагласно наведеном, нисте више у обавези да школи, приликом уписа,достављате поменута документа у папирној форми већ ће Школа уз Вашу сагласност наведена документа прибави електронским путем.

       И поред наведеног, документа можете и даље по свом избору да достављате школи у папирној форми.

       Школа је дужна да упише свако дете са подручја школе. Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на основу писменог захтева родитеља, односно другог закоснког заступника детета ,у складу са просторним и кадровским могућностима школе.

   

   

       Како је Закључком Владе Републике Србије 05 број 53-2561/2020 од 16. марта 2020. („Сл. гласник РС“, бр. 35/2020 и 37/2020) обустављен рад са странкама путем непосредног контакта (шалтер и сл.) обавештавамо Вас о следећем:
       1. Родитељима је омогућено да преко портала еУправа, електронским путем,  искажу интересовање за упис у Основну школу. 
          Родитељима који су на овај начин исказали интересовање, мејлом биће достављено обавештење о датуму уписа. По дефинисању датума уписа, на порталу еУправа, биће доступна услуга еЗаказивање за упис и тестирање која ће омогућити родитељима да истог дана обаве и упис и тестирање ђака првака.
         Коришћењем ове услуге, родитељи неће достављати неопходну документацију за упис (осим уверења Предшколске установе о похађању припремно предшколског програма), већ ће школа електронским путем прибавити неопходне податке.
         Уколико родитељ не искаже интересовање на овај начин, не доводи се у питање упис детета у први разред.
   
       2. Такође, захтев за упис, у слободној форми, родитељ може поднети и на мејл адресу школе: osmtomicst@gmail.com
           У захтеву је потребно навести: име, презиме и ЈМБГ детета, име и презиме родитеља (односно другог законског заступника), одељење за које се захтев подноси (Сталаћ, Град Сталаћ, Мрзеница) и контакт телефон, док ће неопходну документацију за упис доставити када се за то стекну услови.
           Школа има услове да неопходну документацију за упис прибави путем сервиса Министарства за државну управу и локалну самоуправу, Министарства унутрашњих послова и интегрисаном здравственом информационом систему, (документа наведена од 1. до 3). Родитељ може да овласти школу да неопходне податке прибави преко наведених сервиса, тако што ће у захтеву за упис навести да је сагласан ДА или НЕ, да Школа, у складу са чланом 103. став 3.  Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016), изврши увид, прибави и обради личне податке из матичне књиге рођених, податак о тренутном пребивалишту у бази Министарства унутрашњих послова, податак о здравственој спремности детета за полазак у школу из  интегрисаног здравственог информационг система, а за потребе уписа детета у први разред основне школе.
   

   

         Начин на који ће се одвијати комуникација и рад са странкама за време ванредног стања:

         -      телефоном: 037/806-105

         -      мејлом преко адресе: : osmtomicst@gmail.com

         -      за информације и помоћ око уписа првака: 066/88-70-707 секретар, Дијана Кркић (сваког радног дана од 09 до 18 часова)

   

        Обустављање рада са странкама путем непосредног контакта спроводи се до дана престанка ванредног стања.

   

  С поштовањем,                                                                                  ОШ „Војвода Пријезда“ Сталаћ

   

   

   

   

  Упис у први разред 19/20

   

  ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ БУДУЋИХ ПРВАКА!

   

  Обавештавамо Вас да ће се

  упис деце у први разред основне школе „Војвода Пријезда“ у Сталаћу

  за школску 2019/20. годину

  обавити у времену

  од 01. априла до 31.маја 2019. године.

   

   

  Према чл. 18. Закона о основама система образовања и Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони и 10/2019) у први разред се уписују:

  деца рођена 2012.године и деца рођена до 28.02.2013. године.

   

  За превремени упис у школу могу се пријавити и деца рођена: 

  од 01.03. до 01.09.2013.године.

   

  Школа ће уписати свко дете које има пребивалиште на подручју школе.

  Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, а у складу са просторним могућностима школе. Родитељ може да изабере основну школу у коју ће да упише дете, о чему подноси захтев изабраној школи.

   

  Упис ће се обављати у канцеларији секретара школе,

  уторком и четвртком од 08 до 14 часова.

   

  Проверу спремности детета за полазак у школу вршиће педагог школе. О времену у месту родитељи, односно други законски заступници детета, биће благовремено обавештени.

   

  ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

  1. Извод из матичне књиге рођених

  (оверен препис или фотокопија која може бити старија од 6 месеци);

  1. Потврда о здравственом стању детета;
  2. Доказ о територијалној припадности школи

  (фотокопија пријаве стана или фотокопија личне карте);

  1. Уверење Предшколске установе о похађању предшколског програма

  (доставља се накнадно, по завршавању прип. предшколског програма).

   

  Такође, обавештавамо Вас да је процедура уписа поједностављена у административном смислу. Наиме. Министарство просвете, науке и технолошког развоја је школи омогућило софтвер који ће се користити за упис у први разред основних школа почев од школске 2019/2020. године. Путем наведеног софтвера Министарство је у сарадњи са Министарством за државну управу и локалну самоуправу и Министарством унутрашњих послова обезбедило да се документа попут извода из матичне књиге рођених и доказа о пријави пребивалишта за ученика прибављају електронским путем у складу са Законом о електронској управи. Сагласно наведеном, нисте више у обавези да школи, приликом уписа ученика достављате поменута документа у папирној форми већ ће имати могућност да поднесете захтев да школа у Ваше име наведена документа прибави електронским путем. И поред наведеног документа можете и даље по свом избору да достављате школи у папирној форми.

  Пријем првака

  ,,,

  Уџбеници за 2019/20

  .

  Subcategories

  Упутство за ученике и родитеље и правилник о упусу у С.Ш.

  Међупредметна компетенција